baner1

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU SAMOCHODU


 1. Ogólne warunki umowy najmu samochodu (zwane dalej OWU) dotyczą i regulują postanowienia umów najmu samochodów zawieranych pomiędzy AUTOIZMAR Sp. z o.o. sp.k., zwaną dalej Wynajmującym, a Najemcą określonym w Umowie najmu samochodu, dla której to niniejsze OWU i cennik stanowią integralną część.
 2. Najemcą samochodu osobowego może być:
  1. a) osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu;
  2. b) osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu, ważny paszport;
  3. c) osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie a) i b).
 3. W stawce najmu pojazdu zawiera się ubezpieczenie OC i AC, przewidziany eksploatacją serwis samochodu i sezonowa zmiana opon.
 4. Podstawowy okres najmu pojazdu wynosi dobę (24 godziny, liczone od godziny wydania samochodu) lub jej wielokrotność. Przedłużenie najmu o więcej niż godzinę powoduje naliczenie opłaty zgodnej z Cennikiem za kolejną dobę.
 5. Najemca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu, warunkami gwarancji, książką serwisową lub innymi dostarczonymi wraz z samochodem dokumentami.
 6. Samochód należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, zachować staranność w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności:
  1. a) zabezpieczać pojazd przed kradzieżą, każdorazowo zamykać pojazd;
  2. b) nie zostawiać w samochodzie dokumentów pojazdu oraz kluczyków opuszczając go nawet na chwilę;
  3. c) regularnie kontrolować i uzupełniać poziom płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, AdBlue);
  4. d) sprawdzać i uzupełniać ciśnienie opon oraz stan zużycia bieżnika;
  5. e) kontrolować stan oświetlenia (świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych) oraz kontrolek na desce rozdzielczej – w przypadku zapalenia się kontrolki lub stwierdzenia usterki należy skontaktować się telefonicznie z Wynajmującym;
  6. f) dbać o karoserię i stan powłoki lakierniczej – należy zgłaszać uszczerbki w lakierze.
 7. W przypadku awarii technicznej, brak możliwości jazdy lub uruchomienia samochodu należy skontaktować się z Wynajmującym.
 8. W przypadku rozbicia samochodu, kolizji lub stłuczki należy skontaktować się telefonicznie z Wynajmującym.
 9. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i ulepszeń w samochodzie.
 10. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu (w tym także prowadzenie samochodu bez uprawnień lub pod wpływem środków odurzających oraz pod wpływem alkoholu) Najemca odpowiada za szkody do ich wartości
 11. Zgody Wynajmującego wymaga podnajem oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim.
 12. Najemca przekazując samochód innej osobie, zobowiązany jest do udostępnienia jej umowy najmu oraz ogólnych warunków umowy najmu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osoby korzystającej z pojazdu w ten sam sposób jak za własne działania i zaniechania oraz odpowiada za wszystkie szkody i braki w wyposażeniu powstałe w okresie użytkowania auta przez osoby trzecie. To samo tyczy się przywłaszczenia pojazdu, które nastąpiło po przekazaniu samochodu innemu użytkownikowi. Najemca jest również odpowiedzialny jest za uiszczanie wszelakich opłat, kar umownych i innych kosztów za okres kiedy pojazd był użytkowany przez osoby trzecie.
 13. Wyjazd za granicę jest możliwy tylko na podstawie odrębnego zezwolenia Wynajmującego.
 14. Mandaty karne, grzywny, opłaty dodatkowe oraz kary wystawiane na właściciela pojazdu w okresie obowiązywania podpisanej umowy najmu pokrywa Najemca. Za każde wykroczenie będzie wystawiona dodatkowa opłata w wysokości 70 zł netto (opłata za wskazanie użytkownika).
 15. W przypadku przekroczenia limitu kilometrów Najemca obciążany jest opłatą 0,50 zł brutto za każdy przekroczony kilometr.
 16. Najemca otrzymuje i zobowiązany jest zwrócić samochód czysty. Za zwrot brudnego samochodu pobierana jest jednorazowa, dodatkowa opłata w wysokości:
  1. a) samochód brudny z zewnątrz - 50,00 zł brutto
  2. b) samochód brudny z zewnątrz i wewnątrz – 100 zł brutto
  3. c) samochód brudny z zewnątrz i znaczne zabrudzenie wnętrza lub tapicerki - 350,00 zł brutto.
 17. Najemca otrzymuje i zobowiązany jest zwrócić samochód zatankowany za zwrot niezatankowanego samochodu, pobierana jest opłata zgodna z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu uwzględniając średnią ceną paliwa.
 18. W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, bez względu na sprawcę, odpowiedzialność finansowa klienta sprowadza się do tzw. "udziału własnego w szkodzie", w wysokości 1.500,00 zł netto (za drobną szkodę, może zostać pobrana wyjątkowo mniejsza kwota, według uznania Wynajmującego). Za szkodę spowodowaną z winy innego ubezpieczonego sprawcy, istnieje możliwość odstąpienia od pobierania udziału własnego po odzyskaniu pełnego odszkodowania od sprawcy/ubezpieczyciela.
 19. Za uszkodzenie, zagubienie kluczyków lub pilota Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztu zakupu/naprawy kluczyka oraz zapłaty kary w wysokości 300 zł.
 20. Za uszkodzenie, zagubienie lub utratę dowodu rejestracyjnego lub polisy Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztu wyrobienia dokumentu oraz zapłaty kary w wysokości 300 zł.
 21. Za uszkodzenie, zagubienie, utratę tablicy rejestracyjnej lub nalepki rejestracyjnej na szybie Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztu wyrobienia oraz zapłaty kary w wysokości 200 zł.
 22. W przypadku zagubienia kołpaka kara za każą utraconą sztukę wynosi 100 zł.
 23. Brak, konieczność naprawy lub wymiany elementów wyposażenia pojazdu Najemca zobowiązany jest zwrócić wartość elementu zgodnie z cennikiem producenta wraz z kosztem montażu oraz zapłacić karę w wysokości 500 zł za każdy element.
 24. W samochodach Wynajmującego obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. a) palenia papierosów - jego złamanie skutkuje karą 1.000,00 zł;
  2. b) spożywania posiłków i napojów - jego złamanie skutkuje karą 500,00 zł;
  3. c) przewożenia zwierząt - jego złamanie skutkuje karą 500,00 zł.
 25. Wydanie lub zwrot samochodu poza godzinami pracy biura ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu oraz za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
 26. Wydanie lub zwrot samochodu w miejscu innym niż wskazanym przez Wynajmującego jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu oraz za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
 27. Wynajmujący uprawniony jest do odmowy wydania samochodu Najemcy, w przypadku gdy Najemca nie uiścił w terminie czynszu najmu, kaucji oraz pozostałych opłat, które był zobowiązany zapłacić z góry.
 28. Wynajmujący może odstąpić od umowy najmu w przypadku zalegania Najemcy w czynszu, po wcześniejszym wezwaniu Najemcy do zapłaty lub w przypadku naruszenia innych postanowień umowy najmu. Wezwanie do zapłaty oraz odstąpienie od umowy najmu przez Wynajmującego może być złożone w formie pisemnej lub w formie korespondencji elektronicznej lub za pośrednictwem telefonicznym/sms.
 29. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wynajmującemu będzie przysługiwało uprawnienie obciążenia Najemcy następującymi ryczałtowymi kosztami czynności windykacyjnych:
  1. a) pierwsze telefoniczne wezwanie do zapłaty bez dodatkowych opłat;
  2. b) za kolejne telefoniczne wezwanie do zapłaty naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł;
  3. c) za każde wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 30 zł;
  4. d) za wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 30. Wszelkie opłaty podane są w PLN. Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego w momencie zdania/odbioru samochodu.
 31. Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z czynszem 7 dni lub narusza inne postanowienia umowy najmu. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i z wrócić przedmiot najmu w terminie 2 dni.
 32. Zmiany umowy najmu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 33. W sprawach nie uregulowanych w umowie najmu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 34. Niniejsze Ogólne warunki najmy pojazdu stanowią integralną część umowy najmu samochodu.
 35. Najemca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami OWU, nie wnosi do nich zastrzeżeń i je akceptuje.

Pobierz OWU